Załóż konto Zaloguj się {{ shop.totalWithDeliveryString }}

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „RegioRecords”

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb dokonywania zakupów w sklepie internetowym: „RegioRecords”, działającym pod adresem: www.regiorecords.pl/sklep – zwanym dalej „Sklepem”.

Sklep internetowy „RegioRecords” prowadzony jest przez Spółkę RegioRecords Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Graniczna 29, 40-014 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000502531 , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, o nadanym numerze NIP 9542747823, REGON 243523988 – zwaną dalej „Sprzedawcą”.

2. Regulamin określa w szczególności prawa przysługujące Kupującemu, zasady i tryb zawierania umowy, zasady i tryb składania reklamacji, sposób wykonywania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy, a także obowiązki Stron związane z zawartymi umowami.

3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a)     Sprzedawca –  Spółka RegioRecord Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Graniczna 29,   40-014 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000502531, NIP 9542747823, REGON 243523988

b)      Sklep – sklep internetowy „RegioRecords”, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.regiorecords.pl/sklep

c)      Kupujący będący konsumentem – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

d)      Kupujący niebędący konsumentem – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

e)      Towar/towary – towar lub towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

f)      Cena – wyrażona w pieniądzu wartość Towaru umieszczona każdorazowo przy danym Towarze. Ceny Towarów podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT). Ceny poszczególnych Towarów nie uwzględniają kosztów ich dostarczenia do miejsca wskazanego przez Kupującego. 

g)       Koszt dostarczenia – koszt związany z dostarczeniem zakupionego Towaru w miejsce wskazane przez Kupującego. Koszt dostarczenia podany jest w polskich złotych i jest kosztem brutto.

h)     Dostawca – przedsiębiorca zajmujący się dostawą zamówionych Towarów w miejsce wskazane przez Kupującego, firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

i)       Zamówienie – złożona przez Kupującego dyspozycja dostarczenia wskazanych w nim Towarów, złożone w Sklepie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

j)     Realizacja zamówienia – proces polegający na skompletowaniu zamówionych Towarów, opakowaniu i przygotowaniu do wysyłki. Proces realizacji zamówienia kończy się z chwilą przekazania paczki Dostawcy.

k)      Dostawa zamówienia – proces polegający na dostarczeniu zrealizowanego zamówienia na adres wskazany przez Kupującego. Proces dostawy rozpoczyna się z chwilą przekazania paczki dostawcy, a kończy się z chwilą odbioru paczki przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną.

4. Sprzedawca oświadcza, iż zakupy dokonywane w Sklepie przez Kupujących będących konsumentami, są wynikiem umów zawieranych na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827), a zatem umowy zawierane są w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość – do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Sprzedawca oświadcza, iż Towary stanowiące przedmiot oferty Sklepu, są Towarami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad fizycznych i prawnych, a także, że zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie danego towaru, Sprzedawca może oferować towary używane bądź serwisowane.

6. Wszelkie informacje o towarach wraz z podanymi cenami znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Kupujących.

7. Koszty związane z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość wykorzystywanych przez Kupujących w celu zawarcia umowy, ponoszone są przez Kupującego zgodnie z taryfą operatora, z którego usług korzysta.

8. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i złożenie zamówienia.

 

II. OFERTA PRODUKTOWA

 

1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w witrynie internetowej Sklepu.

2. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.

3. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych Towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. Wprowadzane zmiany nie mogą dotyczyć produktów zamówionych przed ich wprowadzeniem.

6. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

 

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Zakupy w sklepie realizowane są na podstawie składanych przez kupującego Zamówień.

Sprzedający informuje, iż składanie zamówień w Sklepie związane jest z obowiązkiem zapłaty ceny uwarunkowanej dokonanymi zakupami.

2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.regiorecords.pl/sklep

3. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.

4. Zamówienie składa się z następujących czynności Kupującego: 

a)      rejestracja Kupującego, składająca się z wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b)      wybór rodzaju towarów spośród towarów prezentowanych na stronach Sklepu, a także ich ilości,

c)      dodanie wybranych towarów do „koszyka”,

d)      po wybraniu wszystkich Towarów, które Kupujący chce zamówić, wybór opcji ,,przejdź do koszyka”,  

e)      wybór formy płatności, spośród następujących form: ,,payu”, ,,za pobraniem”, ,,przelew”; wybierając płatność ,,payu” należy zapoznać się z regulaminem płatności, dostępnym na stronie: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania,

f)       wybór sposobu dostawy, wskazanie ewentualnych innych danych do dostawy,

5. W przypadku płatności dokonywanej w formie: ,,payu” lub ,,przelew”, jeżeli w terminie 7 dni od dokonania zamówienia, płatność nie zostanie uregulowana, zamówienie zostanie anulowane. 

6. Rejestracja Kupującego dokonywana jest po podaniu następujących danych:

a)      w przypadku Kupującego będącego konsumentem – imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania (pobytu), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego;

b)      w przypadku Kupującego niebędącego konsumentem – imię, nazwisko osoby upoważnionej do złożenia zamówienia, dane firmy z adresem, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer NIP.

7. Kupujący może wskazać Sprzedawcy adres dostawy inny niż adres swojego zamieszkania (pobytu) – w tym celu Kupujący musi wyraźnie wskazać ten adres w treści zamówienia.

8. Przy dokonywaniu zamówienia Kupujący, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zamówionych towarów oraz sposobu realizacji płatności.

Sprzedawca umożliwia Kupującym dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

9. Podane Ceny Towarów nie obejmują kosztów ich dostawy. Koszt dostawy Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej określany jest każdorazowo przy wyborze tej opcji.

10. Ostateczny koszt zamówienia obejmuje sumę Ceny zamówionych Towarów i kosztów dostawy.

11. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie zamówienia. Kupujący, na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej, otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie zamówienia obejmujące wszystkie istotne elementy dokonanych zakupów – rodzaj i ilość zamówionego towaru, cenę towaru, koszt przesyłki oraz adres dostawy i dane kupującego.

12. Celem dodatkowego potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca zastrzega możliwość telefonicznego kontaktu z Kupującym.

13. W przypadku stwierdzenia nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze Sprzedawcą przy pomocy adresu poczty elektronicznej: (adres e-mail: sklep@regiorecords.pl).

 

III. PŁATNOŚĆ

 

1. Sprzedawca umożliwia Kupującym dokonanie wyboru najbardziej odpowiedniego dla siebie sposobu płatności. Płatność może być zrealizowana przez Kupującego w następujący sposób:

a)      płatność zrealizowana w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)      płatność w formie ,,payu”

c)      płatność za pobraniem.

2. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu płatności podczas składania zamówienia w Sklepie. W celu dokonania wyboru odpowiedniej formy, Kupujący zaznacza wybraną przez siebie opcję płatności.

3. Płatność jest dokonywana przez Kupującego bezpośrednio po potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w dziale II pkt. 11 niniejszego regulaminu, a najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty dokonania w/w potwierdzenia zamówienia.

4. W przypadku niedokonania płatności w terminie 7 dni od daty dokonania potwierdzenia zamówienia, umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za niezawartą.

5. Wpłaty online w formie ,,payu” obsługuje serwis http://www.payu.pl/

6. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.

IV. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 

1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych przez Kupującego Towarów, ich opakowaniu (przygotowaniu do wysyłki) i wysyłce na adres wskazany przez Kupującego.

2. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się: - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - natychmiast po złożeniu zamówienia, - przelewem - po tym, jak na wskazanym koncie sklepu zostanie zaksięgowana kwota należności za zamówiony towar, - w przypadku zamówień płatnych w formie ,,payu” - w chwili zaksięgowania kwoty na koncie firmy.

3. W przypadku nie dostępności wszystkich lub części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub u producenta, Klient jest informowany niezwłocznie o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia i zwrot ceny).

4. Szacowany, przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych.

7. W wypadku zamówień nietypowych czas realizacji może się wydłużyć, nie więcej jednak niż do 30 dni od daty złożenia zamówienia. W każdym takim wypadku Klienci informowani są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie oraz o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy (zrezygnować z dokonanych zakupów) bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego działu.

2. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu jest zgłoszenie faktu odstąpienia od umowy Sprzedającemu w terminie 14 dni od chwili dostarczenia przesyłki Kupującemu. W celu odstąpienia od umowy Kupujący będący konsumentem może skorzystać z formularza odstąpienia, przesłanego na prośbę klienta na wskazany adres e-mail.

3. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za niezawartą. Kupujący zobowiązany jest wówczas do zwrotu zamówionego Towaru w całości, w stanie zupełnym i nieuszkodzonym.

5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów niewykraczające poza zwykłe koszty dostarczenia oferowane przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub do chwili dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zamówione Towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionych Towarów.

10. Kupujący traci uprawnienie do odstąpienia od umowy, jeżeli w przewidzianym do odstąpienia terminie wykorzystał Towar w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Postanowienia zawarte w pkt. 1 – pkt. 10 nie mają zastosowania do Kupujących niebędących konsumentami.

 

VI. REKLAMACJE I GWARANCJA

 

1. Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją ich producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą, pod adresem wskazanym w pkt. 1.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru Kupującemu, domniemywa się, iż wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem za to, że sprzedany Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.

6. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia Towaru wynikłe z winy użytkującego zakupiony towar – w tym naturalne zużycie się Towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, dziury) powstałe w wyniku użytkowania Towaru, a także wynikłe ze złego dopasowania towaru, jego niewłaściwego użytkowania i konserwacji, w tym wady powstałe w wyniku nieprawidłowego (sprzecznego z instrukcją) zamontowania.

7. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej, za która Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o występującej wadzie, załączając opis występujących wad.

8. Opis stwierdzonych wad powinien zwierać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę stwierdzenia wady, żądanie Kupującego dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji lub oświadczenie o obniżeniu ceny (ze wskazaniem kwoty), ewentualnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a także dane kontaktowe składającego reklamację

9. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7 należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na dane adresowe Sprzedawcy.

10. Poza zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 7, Kupujący winien przesłać Sprzedawcy reklamowany towar.

11. Podstawą zgłoszenia reklamacyjnego jest dokument zakupu (Faktura VAT lub paragon).

12. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie w ustawowym terminie.

13. W przypadku uznania reklamacji, Kupujący ma prawo do:

a)      żądania obniżenia ceny o wartość proporcjonalną do ceny w jakiej wartość wadliwego Towaru pozostaje do wartości Towaru bez wad,

b)      odstąpienia od umowy,

c)      żądania usunięcia wady,

d)      wymiany wadliwego Towaru na nowy, wolny od wad,

14. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy Towar był już uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.

15. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

16. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

17. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili wydania Towaru Kupującemu.

18. W przypadku uznania reklamacji, koszty związane z reklamacją, dokonaną naprawą lub wymianą ponoszone są przez Sprzedawcę.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia. Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest dobrowolna, jednakże jej brak uniemożliwia realizację zamówień.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego związane jest z realizacją umowy.

3. Kupujący, za pośrednictwem odrębnego formularza, może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych przez Sprzedawcę.  

4. Administratorem danych osobowych jest Spółka RegioRecords Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Graniczna 29, 40-161 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  0000502531, NIP 9542747823, REGON 243523988.

5. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich zmiany i poprawiania.

6. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda udzielana jest przez Kupującego poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Wszelkie informacje tekstowe, opisy Towarów oraz ich zdjęcia, a także wzory tapet, logotypu i inne dane znajdujące się na witrynie sklepu www.regiorecords.pl/sklep , prowadzonym przez Sprzedawcę, są chronione prawami autorskimi.

2. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania, a także używania do celów handlowych w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób oraz wykorzystywania do prezentacji na innych stronach internetowych treści wskazanych w ust. 1 bez zgody Sprzedawcy.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.;2016 roku.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać jednak praw Kupujących wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

3. O każdej zmianie Regulaminu Sklep informuje aktualnych Kupujących za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej. W razie odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie.

4. W przypadku umów zawieranych przez Kupujących niebędących konsumentami, Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

5. W razie ewentualnych sporów Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

a) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego lub polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

c) Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedawcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady są udzielane przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

d) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

7. Kupujący, akceptując i potwierdzając zamówienia, jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia.

 

Katowice, dnia 01.01.2016.r.

Promocja: Kola&Jula "Kwiaty"!

01.07.2016
close
Promocja: Kola&Jula "Kwiaty"!
01.07.2016

Kochani, z okazji juz oficjalnego lata, mamy dla Was przewidzianą fantastyczną promocję! :)
Najnowsza płyta Kola&Jula, zatytuowana "Kwiaty" dostępna w okazyjnej cenie 28 zł + koszt przesyłki!

Za dwie płyty, razem z przesyłką zapłacicie tylko 50 zł!:)
Zamawiać płyty można

- w zakładce "SKLEP"

- poprzez mail: sklep@regiorecords.pl 

- telefonicznie: 32 307 14 41 

 

Zapraszamy do zakupu! :) 

Wyślij demo